Observation sites

R (%)

NME (%)

NMB (%)

MFE (%)

MFB (%)

Banizoumbou (Schmechtig et al. [32] )

55

96

−3

82

−49

Banizoumbou (this study)

15.8

83.4

−5.4

86

44

Cinzana (Schmechtig et al. [32] )

58

75

−36

86

−53

Cinzana (this study)

9.4

69

−15.1

70

19