Observation sites

MeanObs

MeanSim

RMSE

R

NME

NMB

MFE

MFB

(μg・m−3)

(μg・m−3)

(μg・m−3)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

Daily-Banizoumbou

259.1

245.0

347.6

15.8

83.4

−5.4

86

44

Daily-Cinzana

229.0

194.5

239.4

9.4

69.0

−15.1

70

19

Hourly-Background Ouagadougou

166.6

239.8

158.2

5.6

81.9

−44.0

68

42

Hourly-Peak Ouagadougou

231.9

241.3

219.5

13.7

67.0

4.0

64

19