Region

Dependency index

Resident population

Household population

Fitting population

Deviation

Region

Dependency index

Resident population

Household population

Fitting population

Deviation

Hangzhou

525.10

889.20

715.76

858.66

30.54

Zhoushan

0.00

114.60

97.49

344.90

−230.30

Ningbo

171.10

781.10

583.80

512.30

268.80

Taizhou

82.60

601.50

597.10

425.72

175.78

Wenzhou

108.40

906.80

813.69

450.96

455.84

Lishui

0.90

213.10

265.65

345.78

−132.68

Jiaxing

369.40

457.00

348.14

706.32

−249.32

Nanjing

884.55

821.61

648.72

899.60

−77.99

Huzhou

9.10

293.00

263.78

353.80

−60.80

Suzhou

769.05

1060.40

661.08

835.98

224.42

Shaoxing

152.10

495.60

443.04

493.71

1.89

Wuxi

671.40

650.01

477.14

782.20

−132.19

Jinhua

204.90

543.70

475.07

545.37

−1.67

Changzhou

616.15

469.60

368.60

751.77

−282.17

Quzhou

128.45

212.40

255.67

470.58

−258.18

Hefei

174.50

769.60

712.81

508.50

261.10