He Bang specialized passenger railway

6 sites: Hefei, Hefei North City, Dabao Ying line Station, Shuijia Lake, Huainan Dong, Bengbu Nan

131

350/208

2004

2009

2012

He Fu railway

11 sites: Hefei Nan, Changlin Rive, Chaohu, Wuwei, Tongling Bei, Nanling, Jingxian, Jingde, Jixi Bei, Shexian Bei, Huangshan Bei

343

350/300

2004

2010

2015

Zheng Xu specialized passenger railway

4 sites: Dangshan Nan, Yongcheng Bei, XiaoxianBei, Xuzhou Dong

109

350

2004

2012

2015

Ning An high-speed railway

12 sites: Nanjing Nan, Jiangning Xi, Ma’anshan Dong, Dangtu Dong, Wuhu new railway (in situ conversion), Fanchang Xi, Zhongming Bei (Reserved), Tongling, Maya (Reserved), Chizhou, Yan Tang (Reserved), Q An’qing New

257

250

2005

2008

2015

Zheng Xu specialized passenger railway

5 sites: Dangshan Nan, Yongcheng Bei, Xiaoxian Bei, Xuzhou Dong, Lianyungang (New plus)

109

350

2005

2012

2016