Maize yield#

Bean yield

LER

B/C

------------------------------------2020--------------------------------------

Sole crop

4440 ± 159a##

882 ± 45.3a

1.000b

Sole maize

1.743a

Intercrop

3337 ± 93b

381 ± 15.8b

1.241a

Intercrop

1.596b

Sole beans

1.322c

------------------------------------2021--------------------------------------

Sole crop

3242 ± 116a

504 ± 35.2a

1.000b

Sole maize

1.667a

Intercrop

2737 ± 66b

244 ± 14.1b

1.497a

Intercrop

1.328b

Sole beans

0.750c