“Lihong”

“Dafugui”

“Hongxiuqiu”

“Qihualushuang”

“Taohuafeixue”

“Yangfeichuyu”

Waterlogging stress stage (days)

14

27

6

6

12

10

Recovery stage (days)

12

18

9

9

6

9