City

Development Index

Rank

Zahedan

100

1

Iranshahr

20.51

2

Zabol

15.22

3

Khash

14.13

4

Saravan

13.07

5

Chabahar

8.00

6

Nikshahr

3.00

7