Chikungunya virus

mosquito

NC_004162.2,KJ451623.1,KJ451622.1,KJ451624.1,KF318729.1,FJ807897.1,FN295483.3,FN295484.2,EU703760.1,EU703761.1,EU703759.1,EU703762.1,HE806461.1,HM045814.1,HM045808.1,HM045796.1,HM045787.1,HM045802.1,HM045789.1,HM045800.1,HM045790.1,HM045791.1,HM045797.1,EF452494.1,L37661.,EF452493.1,HM045810.1,HM045813.1,HM045803.1,HM045788.1,EF027141.1,EF027140.1,JF274082.1,HM159390.1,HM159389.1,HM159388.1,HM159386.1,HM159387.1,HM159385.1,FJ445511.2,FJ445510.2,FJ000068.1,FJ000062.1,FJ000065.1,EU564335.1,JN558836.1,JN558835.1,JN558834.1,EF210157.2,EF027138.1,FJ807896.1,GU908223.1,FJ445484.2,FJ445433.2,FJ445463.2,GU301779.1,KC862329.1,GU301781.1,FJ445430.2,GQ905863.1,FJ445502.2,FJ445443.2,FJ445445.2,FJ445431.2,FJ445432.2,JX088705.1,FN295485.3,FN295487.2,FJ807899.1,GU199353.1,GU199352.1,GU301780.1,GQ428212.1,FJ000069.1,GQ428213.1,GQ428214.1,EU244823.2,HM045801.1,GU199350.1,GU189061.1,FJ513679.1,FJ513628.1,FJ513657.1,FJ513629.1,FJ513637.1,FJ513635.1,FJ445428.2,AB455494.1,AB455493.1,FJ445427.2,EF027137.1,FJ000066.1,HM045799.1,GQ428211.1,FJ000064.1,FJ000063.1,EU372006.1,FJ807898.1,GQ428215.1,FJ513675.1,GU199351.1,FJ513654.1,FJ513645.1,FJ513673.1,FJ513632.1,FJ445426.2,FJ000067.1,HQ456254.1,HQ456253.1,HQ456252.1,HQ456251.1,DQ443544.2,EU564334.1,FJ959103.1,EF012359.1,EU037962.1,FR717337.1,FR717336.1,HQ456255.1,EF027134.1,EF027136.1,EF027135.1,GQ428210.1,HM045794.1,HM159384.1,HM045823.1,HM045784.1,HM045812.1,EF027139.1,HM045793.1,JQ067624.1,HM045822.1,AF369024.2,AF490259.3,HM045821.1,HM045806.1,HM045805.1,HM045795.1,HM045792.1,HM045811.1,HM045809.1,HM045819.1,HM045818.1,HM045820.1,AY726732.1,HM045807.1,HM045786.1,HM045816.1,HM045804.1,HM045798.1,HM045785.1,HM045815.1,HM045817.1

154

Flaviviridae

Flavivirus

Japanese encephalitis virus

mosquito

NC_001437.1,JF915894.1,HM596272.1,JF706274.1,JN381840.1,FJ495189.1,JN381839.1,JN381845.1,JN381844.1,JF706267.1,JN381836.1,JN381835.1,JN381837.1,JN381838.1,GU187972.1,JN381831.1,JN381832.1,JF706268.1,JN381833.1,KC196115.1,JF499790.1,JQ031753.1,JF706277.1,GU205163.1,JN381830.1,JN381834.1,JN381842.1,JN381841.1,AB241118.1,AB698909.1,AB698906.1,AB698905.1,AB698908.1,AB698907.1,AB853904.1,HM366552.1,JN381843.1,AB594829.1,JN381849.1,GU556217.1,EU693899.1,EU429297.1,EU880214.1,AB830335.1,HQ893545.1,JF706286.1,JF499789.1,JF499788.1,JF706271.1,JN381852.1,JN381850.1,HM228921.1,JF706270.1,JN381851.1,JN381846.1,AB241119.1,JF706281.1,JF706278.1,JN381848.1,JN381847.1,AY316157.1,JF706282.1,AF045551.2,GQ902062.1,GQ902061.1,GQ902059.1,GQ902058.1,GQ902060.1,JF706279.1,AF217620.1,AY303791.1,AY303792.1,AF254453.1,AF254452.1,AB196924.1,KF907505.1,AB196926.1,AB196923.1,AB196925.1,AF069076.1,JF706275.1,GQ918133.2,AY508813.1,AY508812.1,JF706280.1,AF098737.1,AF098736.1,AF098735.1,AF221500.1,AF221499.1,AY303794.1,AY303793.1,AY303797.1,AY303796.1,AY303798.1,AY303795.1,M18370.1,EF543861.1,AB551990.1,JN381869.1,GQ199609.1,AY585243.1,AY585242.1,A

166