Type of antibiotic

Onset of diarrhea (Days)

Total (%)

1 - 3 (No. %)

4 - 6 (No. %)

Cephalosporines

4 (6.7)

20 (33.3)

24 (40.0)

B-lactams

5 (8.3)

3 (5.0)

8 (13.3)

Aminoglucosides

1 (1.7)

2 (3.3)

3 (5.0)

Wall teichoic acid inhibitor (WTAI)

2 (3.3)

1 (1.7)

3 (5.0)

Cephalosporine + B-lactam

6 (10.0)

7 (11.7)

13 (21.7)

Cephalosporines + WTAI

1 (1.7)

4 (6.7)

5 (8.3)

Cephalosporine + B-lactam + WTAI

2 (3.3)

2 (3.3)

4 (6.7)

Total

21 (30.0)

39 (85.5)

60 (100.0)