Names

Platforms

Cooperation funds

Yu’E Bao

Alipay

Tianhong Fund

Licai Tong

Tencent Wechat

Huitianfu Fund

Baidu Bai Zhuan Li

Baidu

Huaxia Fund

Xianjin Bao

Suning Easy pay

Huitianfu Fund

Lingqian Bao

Suning cloud service provider

Guangfa Fund

Pingan Ying

Pingan Bank

Nanfang Fund