Year

Discount rate

PV (ten thousand yuan)

0

1

−2000

1

0.952

476

2

0.907

907

3

0.864

604.8

4

0.823

164.6