Ports

Number berths

Number of berths for 10,000-ton ships

Length of quays (m)

Suzhou

223

107

NA

Nanjing

246

61

30,359

Nantong

108

53

18,774

Taizhou

165

56

20,849

Chongqing

1176

NA

92,013

Jiangyin

101

31

14,756

Zhenjiang

210

45

22,497

Wuhu

148

13

14,808

Yueyang

12

NA

NA

Hangzhou

60

NA

NA

Top 10 inland water ports

2449

NA

NA

All inland water ports

13,616

423

902,835