Method

Frequency

Percentage

Misoprostol

150

56.82%

Foley catheter

98

37.12%

Foley & Misoprostol

16

6.06%

Total

264

100%