Dimethylpropenyl)benzoic acid

0.9

2

(E)-4(2-(5,6,7,8-Tatrahydro8,8

Diethylpropenyl)benzoic acid

0.7

2

(w2E,4E,6E Methyl-7-(5,6,7,8-

Tetrahydro-8,8-dimethyl-2-naphthyl-2-4,6-

Octotrienoic acid

1

2

(6E,8E)-7-Dimethyl-9-(2,6,6)tri-

Methylcyclohexanyl)34,6,8-

Nonatetraen1-01

3.3

1

Trimethyl methoxyl phenyl

Analog of retinal

2.8

1

Trimethyl methoxyl phenyl

Analog of retinyl methyl ether

3.6

1