Ventilatory function

FEV1

FCV

FEV1/FVC

PFE

Before - BD

After - BD

Before - BD

After - BD

Before - BD

After - BD

Before - BD

After - BD

Normal

90.10 ± 8.90

94.6 ± 8.40

90.6 ± 9.20

91.70 ± 7.60

101.30 ± 9.20

105.00 ± 7.00

83.55 ± 23.11

84.89 ± 16.73

OVD

68.70 ± 17.80

70.30 ± 12.30

75.2 ± 8.10

78.70 ± 13.80

92.20 ± 11.50

90.00 ± 8.70

48.83 ± 11.42

55.50 ± 12.37

RVD

77.4 ± 12.60

71.5 ± 8.90

72.2 ± 7.40

70.50 ± 7.93

105.2 ± 8.40

106.00 ± 11.20

64.14 ± 18.23

70.4 ± 31.38