Ranking

Province

The sum of 10 years

Percentage

Cumulative percentage

Ranking

Province

The sum of 10 years

Percentage

Cumulative percentage

1

Jiangsu

1,055,541

19.04

19.04

17

Heilongjiang

82,396

1.49

93.54

2

Guangdong

885,743

15.98

35.02

18

Shanxi

77,744

1.40

94.94

3

Zhejiang

875,886

15.80

50.82

19

Jiangxi

39,199

0.71

95.65

4

Shandong

383,241

6.91

57.73

20

Jilin

37,013

0.67

96.32

5

Shanghai

320,055

5.77

63.50

21

Shanxi

36,815

0.66

96.98

6

Beijing

273,546

4.94

68.44

22

Guangxi

32,609

0.59

97.57

7

Sichuan

208,657

3.76

72.20

23

Yunnan

32,044

0.58

98.15

8

Anhui

162,997

2.94

75.14

24

Guizhou

28,984

0.52

98.67

9

Fujian

151,225

2.73

77.87

25

Xinjiang

21,434

0.39

99.06

10

Henan

131,935

2.38

80.25

26

Inner Mongolia

18,067

0.33

99.39

11

Liaoning

130,969

2.36

82.61

27

Gansu

17,889

0.32

99.71

12

Hubei

127,853

2.31

84.92

28

Ningxia

6358

0.11

99.82

13

Hunan

110,218

1.99

86.91

29

Hainan

5896

0.11

99.93

14

Chongqing

101,894

1.84

88.75

30

Qinghai

2895

0.05

99.98

15

Tianjin

99,186

1.79

90.54

31

Tibet

1121

0.02

100

16

Hebei

83,497

1.51

92.05