Sample

Biomass (g)

Bioethanol (ml)

% v/w yield of bioethanol

Algae-Jamvi

150

7.50

5.00

Algae-Tudor

150

8.10

5.40

Algae-Shelly

150

8.75

5.83

Algae-Shimoni

150

7.80

5.20

Mean ± SD

8.04 ± 0.534

5.36 ± 0.355