Children’s socio-emotional competences W2

Maternal ERSBs W1

Factor ToM

Paternal ERSBs W1

Composite score ER

Predictors

B

SE/B

β

R a d j j 2

F

Predictors

B

SE/B

β

R a d j j 2

F

Model M1a

0.65

97.956***

Model F1a

0.17

11.528**

Factor ToM

0.817

0.083

0.814***

Composite score ER

0.474

0.140

0.433**

Model M2a

0.68

5.424*

Model F2a

0.22

4.377*

Factor ToM

0.804

0.079

0.801***

Composite score ER

0.508

0.136

0.463***

Emotion-related conversations × Factor ToM

−0.598

0.257

−0.184*

Emotion-related conversations × composite score ER

0.832

0.398

0.260*

Factor Social adjustment

Predictors

B

SE/B

β

R a d j j 2

F

Model M1b

0.37

26.473***

Factor Social adjustment

0.609

0.118

00.622***

Model M2b

0.42

4.485*

Factor Social adjustment

0.686

0.119

0.700***

Non-supportive reactions_+E

0.295

0.139

0.258*

Model M1c

0.37

26.473***

Factor Social adjustment

0.609

0.118

0.622***

Model M2c

0.42

4.425*

Factor Social adjustment

0.600

0.114

0.612***

Emotion-related conversations

0.628

0.299

0.245*