Chunjie Spring

Xiaji Summer

Qiuji Autumn

Dongji Winter

Lichun (Feb. 3-5)

The Beginning of Spring

Lixia (May 5-7)

The Beginning of Summer

Liqiu (Aug. 7-9)

The Beginning of Autumn

Lidong (Nov. 7-8)

The Beginning of Winter

Yushui (Feb. 18-20)

Rain Water

Xiaoman

(May 20-22)

Grain Buds

Chushu (Aug. 22-24)

End of Heat

Xiaoxue

(Nov. 22-23)

Slight Snow

Jingzhe (Mar. 5-7)

The Wakening of Insects

Mangzhong

(Jun. 5-7)

Grain in Ear

Bailu (Sep. 7-9)

White Dew

Daxue (Dec. 6-8)

Heavy Snow

Chunfen (Mar. 21-22)

Vernal Equinox

Xiazhi (Jun. 21-22)

Summer Solstice

Qiufen

(Sep. 22-24)

Autumn Equinox

Dongzhi

(Dec. 21-23)

Winter Solstice

Qingming (Apr. 4-6)

Pure Brightness

Xiaoshu (Jul. 6-8)

Slight Heat

Hanlu (Oct. 8-9)

Cold Dew

Xiaohan (Jan. 5-7)

Slight Cold

Guyu (Apr. 19-21)

Grain Rain

Dashu (Jul. 22-24)

Great Heat

Shuangjiang

(Oct. 23-24)

Frost’s Descent

Dahan (Jan. 20-21)

Sever Cold