Traits

Yield

Single panicle weight

Panicle grain weight

Percentage panicale grain weightover panicale weight

Panicle length

Panicle diameter

Yield

------

0.883**

0.821**

−0.474

0.886**

0.724**

Single panicle weight

0.883**

------

0.968**

−0.354

0.870**

0.684**

Panicle grain weight

0.821**

0.968**

------

−0.132

0.829**

0.751**

Percentage panicale Grain weight over Panicale weight

−0.474

−0.354

−0.132

------

−0.365

0.000

Panicle length

0.886**

0.870**

0.829**

−0.365

------

0.878**

Panicle diameter

0.724**

0.684**

0.751**

0.000

0.878**

------