Name

Vanke City

A university

Tian Tong Garden

Kang Du Area

position

Shanghai

Guangzhou

Beijing

Beijing

acreage

146,938 m2

53,333 m2

480,000 m2

60,000 m2