Province

Gini Coefficient

Province

Gini Coefficient

Beijing

0.97

Henan

0.06

Tianjin

0.85

Hubei

0.06

Hebei

0.79

Hunan

0.06

Shanxi

0.71

Guangdong

0.99

Inner Mongolia

0.26

Guangxi

0.06

Liaoning

0.20

Hainan

0.65

Jilin

0.06

Chongqing

0.06

Heilongjiang

0.06

Sichuan

0.06

Shanghai

0.98

Guizhou

0.06

Jiangsu

0.92

Yunnan

0.90

Zhejiang

0.97

Tibet

0.59

Anhui

0.06

Shaanxi

0.06

Fujian

0.84

Gansu

0.06

Jiangxi

0.84

Qinghai

0.56

Shandong

0.83

Ningxia

0.68

Xinjiang

0.93