CANA 300 mg

(N = 114)

94.4 ± 25.9

−3.8

−3.7*

*p < 0.001 vs. PBO

HbA1C (%) at 52 Weeks

Baseline Mean ± SD

LS Mean Change

(95% CI)

LS Mean Change

(95% CI)

PBO/SITA

(N = 115)

8.0 ± 1.0

-

-

CANA 100 mg

(N = 113)

8.0 ± 0.9

−0.92

(−1.06, −0.79)

-

CANA 300 mg

(N = 114)

7.9 ± 0.9

−1.03

(−1.17, −0.89)

-

FPG (mg/dL) at 52 Weeks

Baseline Mean

LS Mean Change

(95% CI)

Difference vs. PBO

PBO/SITA

(N = 115)

164.0 ± 39.6

-

-

CANA 100 mg

(N = 113)

169.4 ± 39.6

−26.7

(−32.4, −21.1)

-

CANA 300 mg

(N = 114)

164.0 ± 41.4

−31.5

(−37.2, −25.8)

-

Body Weight (kg) at 52 Weeks

Baseline Mean

LS Mean Percent Change

(95% CI)

Difference vs. PBO

PBO/SITA

(N = 115)

93.8 ± 22.4

-

-

CANA 100 mg

(N = 113)

94.2 ± 22.2

−2.7

(−3.6, −1.9)

-

CANA 300 mg

(N = 114)

94.4 ± 25.9

−3.7

(−4.6, −2.9)

-