Maternal diseases

No.

%

Preeclampsia

14

32%

Diabetes

12

28%

UTI

8

19%

Hypocalcemia

6

14%

Epilepsy

3

7%

Total

43

100%