Item

N

%

Bypass stoma

Colostomy

26

76.5

Ileostomy

5

14.7

Feeding stoma

Gastrostomy

1

2.9

Jejunostomy

2

5.9

Total

34

100