County name

Number of townships

Number of villages

Corn drying

Pepper drying

Number of edible villages

Correct

drying

rate (%)

90% or greater number of the villages

95% or greater number of the villages

Number of edible villages

Correct

drying

rate (%)

90% or greater number of the villages

95% or greater number of the villages

Fengjie

18

179

44

100

44

44

179

100

179

179

Pengshui

16

86

56

99.95

56

56

84

100

84

84

Qijiang

3

19

10

99.57

10

10

19

98.53

19

19

Qianjiang

16

74

38

99.00

36

35

72

98.64

70

70

Wansheng

2

14

12

99.93

12

12

14

99.44

14

14

Wushan

19

177

108

100

108

108

177

100

177

177

Wuxi

8

44

40

100

40

40

44

100

44

44

Yunyang

5

31

19

100

19

19

31

100

31

31

Nanchuan

2

3

1

100

1

1

3

100

3

3

Xiushan

3

8

4

100

4

4

8

100

8

8

Shizhu

3

7

1

100

1

1

7

100

7

7

Kanxian

2

12

9

100

9

9

12

100

12

12

Wulong

3

7

2

100

2

2

7

100

7

7

Total

100

661

344

99.88

342

341

657

99.75

655

655