County name

Number of villages in the ward

Population of villages in the affected areas

The number of improved stoves

Improved ovens rate (%)

The number of qualified households for improved stoves

Improved

ovens pass rate (%)

The correct number of households

Correct utilization

rate of

qualified

improved

stoves (%)

The number of recipient people

Fengjie

107,314

392,868

107,314

100

104,843

97.70

104,712

99.88

392,868

Pengshui

48,621

204,844

48,621

100

48,474

99.70

48,454

99.96

204,844

Qijiang

11,731

40,017

11,731

100

11,402

97.20

11,354

99.58

40,017

Qianjiang

57,042

200,304

57,042

100

56,563

99.16

56,451

99.80

200,304

Wansheng

12,697

44,472

12,697

100

12,639

99.54

12,620

99.85

44,472

Wushan

102,280

336,299

102,280

100

101,614

99.35

99,849

98.26

336,299

Wuxi

22,537

81,076

22,537

100

22,069

97.92

22,067

99.99

81,076

Yunyang

15,382

49,355

15,382

100

15,374

99.95

15,341

99.79

49,355

Nanchuan

2328

8875

2328

100

2313

99.36

2303

99.57

8875

Xiushan

2190

8409

2190

100

2188

99.91

2188

100

8409

Shizhu

3141

10,198

3141

100

3114

99.14

3083

99.00

10,198

Kanxian

10,851

38,867

10,851

100

10,823

99.74

10,823

100

38,867

Wulong

3200

10,121

3200

100

3197

99.91

3196

99.97

10,121

Total

399,314

1,425,705

399,314

100

394,613

98.82

392,441

99.45

1,425,705