Family

Scientific name

Local name

Kogbedi

Naboui

Gbemboussa

City hall

Pangara

Wami

Gbahoko

Cichlidae

Cyprinius carpio

carpe

carpe

carpe

carpe

carpe

carpe

carpe

Hemichromis bimaculatus

carpe blanche

carpe blanche

Oreochromis niloticus

ndouksoudou

Mormyridae

Petrocephalus spp

définy

famba

Marcusenius mento

ghella

ghella

Petrocephalus simus

ghella

ghella

Campylomormyrus tamandua

zokforo

Petrocephalus balayi

ghella

ghella

Mormyrus spp

tchitiawa

Pollimyrus kingsleye

mbeta

Momyrops spp

soudoumouka

Brienomyrus spp

danga denge

Alestidae

Brycinus macrolepidotus

ghotta

Phenacogrammus major

ghotta

Alestes spp

gale au nez

gale au nez

Aridae

Arius heudolitri

machoiron

Arius spp

poisson soleil

Hepsetidae

Hepsetus odoe

poisson panthère

poisson panthère

Cyprinidae

Barbus martorelli

queue rouge

queue rouge

queue rouge

queue rouge

queue rouge

queue rouge

Barbus rainbaulti

gbota

Barbus spp

gozoro

gozoro

Claridae

Clarias gariepinus

silure

silure

silure

silure

silure

silure

silure

Clarias pachynema

silure noir

silure noir

Heterobranchus longifilis

bgebom

Clarias submarginatus

silure blanc

Clarias platycephalus

silure tachete

Mochokidae

Synodontis rebeli

kpok-kpok

kpok-kpok

Synodontis spp

gougnet

Bagridae

Chrysichthys nigroditatus

machoiron

machoiron

machoiron

machoiron

machoiron

machoiron

Characidae

Hydrocynus foskali

gong

Hydrocynus vittatus

sa’a

Channidae

Parachanna obscura

poisson vipère

poisson vipère

poisson vipère

poisson vipère

poisson vipère

poisson vipère

Polynamidae

Polydactylus quadrifilis

avouri

faux capitaine

avouri

Clupeidae

Sardinella aurita

sardine

sardine

sardine

sardine

Shilbaedae

Schilbe mystus

salala

Centropomidae

Lates niloticus

goboi

Claroteidae

Parauchenoglanis spp

poisson militaire

poisson militaire