i\k

1

2

3

4

5

6

7

1

10

20

30

28

15

15

25

2

14

25

25

32

30

12

20

3

18

28

8

13

23

25

20