Dot/freight

Shanghai

Hangzhou

Tianjin

Guangzhou

Zhengzhou

1857.6 (South)

1947.6 (South)

1505.7 (stone)

2300 (Wuhan)

Xi’an

2377.6 (South)

2401.6 (Chang)

1221.2 (long)

2670 (Wuhan)

Chengdu

2121.2 (long)

2171.2 (long)

1945.7 (stone)

1921.2 (long)

Lanzhou

2197.6 (South)

2241.6 (Chang)

2725.7 (stone)

2551.6 (Chang)

Chongqing

2271.2 (long)

2321.2 (long)

2271.2 (long)

2071.2 (long)