Candidate point

Nanjing

Wuhan

Beijing

Guiyang

Nanchang

Changsha

Shijiazhuang

Liquidity

5000

0

0

0

3352

5000

1761

Average variable cost

17.6

21.6

21.2

35.7