Dot/freight

Shanghai

Hangzhou

Tianjin

Guangzhou

Zhengzhou

5000 (south)

1761 (stone)

Xi’an

2250 (long)

Chengdu

2750 (long)

Lanzhou

1548 (Chang)

1804 (Chang)

Chongqing