Dot/freight

Shanghai

Hangzhou

Tianjin

Guangzhou

Zhengzhou

1840 (South)

1930 (South)

1470 (stone)

2300 (Wuhan)

Xi’an

2360 (South)

2380 (Chang)

1200 (long)

2670 (Wuhan)

Chengdu

2100 (long)

2150 (long)

1910 (stone)

1900 (long)

Lanzhou

2180 (South)

2220 (Chang)

2690 (stone)

2530 (Chang)

Chongqing

2250 (long)

2300 (long)

2250 (long)

2050 (long)