Options

Nanjing

Wuhan

Beijing

Guiyang

Nanchang

Changsha

Shijiazhuang

Variable cost

2500

3000

4000

2000

2500

3000

3000