Freight rate yuan/ton

Zhengzhou

Xi’an

Chengdu

Lanzhou

Chongqing

Nanjing

1270

1790

2240

1610

2240

Wuhan

920

1290

1610

1650

1770

Beijing

1210

1750

1960

2350

2020

Guiyang

1680

1790

900

2300

750

Nanchang

1150

1460

1850

1300

1500

Changsha

1550

1200

400

1550

550

Shijiazhuang

850

1710

1290

2070

1790