Freight rate

Shanghai

Hangzhou

Tianjin

Guangzhou

Yuan per ton

Nanjing

570

660

1810

1360

Wuhan

1620

1380

1510

1380

Beijing

1850

1380

450

1790

Guiyang

1850

1950

2130

1460

Nanchang

1620

920

1570

1230

Changsha

1700

1750

1700

1500

Shijiazhuang

1340

1380

620

1810