Network/freight volume

Shanghai

Hangzhou

Tianjin

Guangzhou

Tonnage

Zhengzhou

1379

28

568

128

2103

Xi’an

939

212

936

414

2501

Chengdu

1814

466

736

349

3365

Lanzhou

1408

178

723

326

2635

Chongqing

2210

664

958

587

4419

Traffic volume

7750

1548

3921

1804