Method

MSE

Bias

ME

R^2

Smetana

1.7728

−0.8025

0.8859

0.9997

Safranez

4.6130

−2.0317

−2.9120

0.9933

Einwatcher

1.8891

−0.7523

0.8857

0.9953

Woyciki

1.7919

−0.6233

0.7777

0.9329

Chertusov

2.5836

−1.2150

0.7074

0.9997

Pavlosky

0.1741

−0.0437

0.9984

0.9997

H-Canales

0.1741

−0.0437

0.9984

0.9997

Proposed Method

0.1337

−0.0049

0.9991

0.9993