Climatic zones

Stations

Sr

Tmax

u2

Tmin

RHmax

RHmin

Soudanian

Bobo Dioulasso

0.23

0.29

0.13

0.06

−0.06

−0.06

Gaoua

0.25

0.21

0.07

0.06

−0.02

−0.02

Soudano-sahelian

Boromo

0.25

0.18

0.06

0.07

0.01

0.01

Bur Dedougou

0.23

0.27

0.13

0.06

−0.03

−0.03

Fada Ngourma

0.37

0.20

0.07

0.07

0.00

0.00

Po

0.24

0.17

0.07

0.07

0.01

0.01

Sahelian

Dori

0.25

0.22

0.09

0.07

0.01

0.01

Ouahigouya

0.22

0.27

0.15

0.06

−0.02

−0.02