Code

Rivers

Elongation ratio

Circularity ratio

Compactness

Form factor

N01

Xiangxi

0.80

0.25

2.01

0.51

N02

Liantai

0.49

0.20

2.22

0.19

N03

Xietan

0.66

0.34

1.72

0.34

N04

Caoliangxi

0.76

0.36

1.66

0.45

N05

Shennongxi

0.76

0.30

1.84

0.46

N06

Bianyuxi

0.68

0.27

1.91

0.37

N07

Daning

0.61

0.21

2.18

0.29

N08

Caotangxi

0.92

0.37

1.64

0.67

N09

Liujia

0.65

0.22

2.12

0.33

N10

-

0.53

0.27

1.92

0.22

N11

Tanxi

0.61

0.13

2.82

0.29

N12

Xiaojiang

0.99

0.15

2.56

0.77

N13

-

0.72

0.30

1.83

0.40

N14

-

0.76

0.23

2.11

0.45

S01

Jiuwanxi

0.80

0.25

2.01

0.50

S02

Tongzhuang

0.64

0.25

2.00

0.32

S03

Qinggan

0.78

0.39

1.61

0.47

S04

Lianzixi

0.63

0.30

1.82

0.32

S05

Xiaoxi

0.53

0.19

2.31

0.22

S06

Baolong

0.74

0.24

2.05

0.43

S07

Guandu

0.64

0.30

1.81

0.33

S08

-

0.74

0.35

1.68

0.43

S09

-

0.65

0.32

1.77

0.33

S10

Moxi

0.65

0.25

2.00

0.33

S11

Silu

0.53

0.14

2.64

0.22

S12

Modaoxi

0.63

0.25

2.02

0.31