Parameters

Groups

Statistical summary

HBM

LBM

t

P

Initial body mass (g)

50.8 ± 0.8a

29.2 ± 0.8b

19.025

<0.001

Final body mass (g)

51.2 ± 3.7a

31.1 ± 1.2b

5.167

<0.001

Wet carcass mass (g)

36.7 ± 7.1a

22.6 ± 2.6b

4.550

0.001

Perigonadal fat (g)

1.273 ± 0.356a

0.343 ± 0.141b

5.951

<0.001

Mesenteric fat (g)

0.546 ± 0.169a

0.284 ± 0.067b

3.522

0.006

Retroperitoneal fat (g)

0.231 ± 0.167

0.080 ± 0.053

2.106

0.061

Subcutaneus fat (g)

1.538 ± 1.556a

0.823 ± 0.217b

1.116

0.291

Total body fat (g)

3.588 ± 2.034a

1.530 ± 0.450b

2.420

0.036

Perigonadal fat content (%)

0.031 ± 0.006

0.014 ± 0.005

5.141

<0.001

Mesenteric fat content (%)

0.013 ± 0.002

0.012 ± 0.003

1.132

0.284

Retroperitoneal fat content (%)

0.005 ± 0.003

0.003 ± 0.002

1.089

0.302

Subcutaneus fat content (%)

0.034 ± 0.033a

0.033 ± 0.008b

0.090

0.930

Total body fat content (%)

0.084 ± 0.039a

0.062 ± 0.017b

1.270

0.233