S. No

Properties

BFRP

GFRP ( E-Glass)

1.

Density (g/cm3)

2.65

2.5

2.

Elongation at break (%)

3.3

2.5

3.

Tensile strength (MPa)

4200

3400

4.

Youngs Modulus (GPa)

105

70