No

Sample ID

Location

d2H‰

d18O

TSS mg/L

EC

S/cm

pH

DO

BOD5

COD

mg/L

1

HTN

Thanh Nhan lake

−45.38

−5.17

3.8

887

5.11

3.5

4.78

2

HVQ

Van Quan lake

−45.01

−4.87

17.4

798

7.49

4.29

231

359

3

HYS

Yen So lake

−49.74

−6.73

28.5

508

7.41

7.43

376

796

4

SHD

Red river

−61.51

−8.28

16

245

8.37

7.59

5.32

7.18

5

SHG

Red river

−59.62

−8.67

20.4

265

6.37

6.89

5.55

7.64

6

SKN

Kim Nguu river

−49.03

−6.82

26

850

0

241

484

7

SN

Nhue river

−54.95

−8.01

39

461

0

298

477