No

Sample ID

Location

d2H‰

d18O

TSS mg/L

EC

S/cm

pH

DO

BOD5

COD

mg/L

1

HTN

Thanh Nhan lake

−42.53

−5.09

15

138

8.79

5.02

3.2

5.5

2

HVQ

Van Quan lake

−49.33

−6.27

36.7

355

7.91

3.39

176

249

3

HYS

Yen So lake

−50.02

−8.79

26.8

345

6.89

354

855

4

SHD

Red river

−64.05

−7.05

21.8

189

8.03

7.52

5.2

10.1

5

SHG

Red river

−60.34

−7.15

29.6

98.3

7.98

6.49

6.2

7.1

6

SKN

Kim Nguu river

−52.32

−6.7

51

726

7.45

0

213

498

7

SN

Nhue river

−56.86

−7.12

46

398

0

226

364