Cations

Anions

Na

0.3379

Cl

0.571

K

0.0084

Br

Ca

0.0259

I

Mg

0.0058

HCO3

0.0091

Ba

0

SO4

0.414

Sr

0.0006

CO3

0

Fe

0

OK

0

Mn

0

H2S