Variety number

Variety name

Variety number

Variety name

1

Shannong 55843

14

Jimai 19

2

Shannong 22

15

Shannong 2

3

Liangxing 99

16

Jimai 22

4

Shannong 055849

17

Jinan 17

5

New Shannong11

18

Yannong 21

6

Taishan 21

19

Wennong 17

7

Tainong 18

20

Xizhi 8222

8

Tainong 9236

21

Yan 99102

9

Tainong 19

22

Huaiyin 84137

10

Lumai 14

23

Huai 60182

11

Huaimai 8

24

D209

12

Zimai 12

25

Jining 16

13

Luyuan205