Traits

MEM

CAI

MEM

0.39

0.47

CAI

0.37

0.02