Traits

Genetic Variances

Environmental Variances

Phenotypic Variances

MEM

306971.073

470598.729

4088.325

CAI

67.067

777569.802

4155.391