n

Day 1

Day 2

Day 3

Day 7

AKI Group ①

26

574.1 ± 562.1

583 ± 896.4

807.3 ± 1344

592.5 ± 806.2

Non AKI Group ②

34

276 ± 306

299 ± 328.2

473.9 ± 688.4

265.4 ± 294.3

Control ③

20

95.96 ± 59.17

106.2 ± 80.9

114.0 ± 69.5

143.6 ± 106.6

F value

9.553

4.346

3.445

5.216

P value

<0.001

0.016

0.037

0.008

① ② compare P

0.003

0.045

0.048

0.014

① ③ Compare P

<0.001

0.005

0.011

0.004

② ③ Compare P

0.096

0.221

0.155

0.391