N

Day 1

Day 2

Day 3

Day 7

AKI Group ①

26

2.1 ± 1.4

2.23 ± 1.49

2.58 ± 1.51

1.48 ± 1.33

Non AKI Group ②

34

1.72 ± 1.19

1.81 ± 1.37

1.87 ± 1.38

1.44 ± 1.17

Control ③

20

0.54 ± 0.28

0.66 ± 0.45

0.83 ± 0.90

0.67 ± 0.60

F value

11.494

9.302

9.892

3.731

P value

<0.001

<0.001

<0.001

0.028

① ② compare P

0.039

0.041

0.042

0.035

① ③ compare P

<0.001

<0.001

<0.001

0.017

② ③ compare P

<0.001

0.002

0.007

0.016